PKA arbejder på at integrere ansvarlighed selskaber

Fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers langsigtede værdiskabelse og mulighed for at skabe gode afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder PKA på at integrere ansvarlighed i de ca. 3.000 selskaber, som PKA investerer i.

PKA er i dialog med selskaber for at bidrage til at løse forskellige udfordringer inden for fx arbejdstagerrettigheder eller klima og miljø. Gennem dialog har PKA eksempelvis haft succes med at påvirke selskaber med kulaktiviteter i en mere klimavenlig retning. PKA’s strategi er at forblive investor i selskaber og bidrage til udviklingen af selskabernes langsigtede værdiskabelse. I 2018 var PKA i dialog med 532 selskaber i samarbejde med den eksterne partner Hermes, der varetager dialogen på vegne af PKA. Udvikler selskaberne sig ikke hensigtsmæssigt over tid, ekskluderes de. I 2018 blev 39 selskaber ekskluderet og sat på negativlisten.

Arbejdstagerrettigheder

PKA har styrket arbejdet med arbejdstagerrettigheder ved at tilslutte sig til Workforce Disclosure Initiative, som den britiske NGO, ShareAction har startet. Initiativet skal skabe større åbenhed om selskabernes håndtering og integrering af arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår. Formålet er at skabe en database over selskabernes arbejde med fx uddannelse, lønforskelle mellem køn, sikkerhed og sundhed. Informationerne bruges både til at målrette dialogen med selskaber, der har udfordringer med arbejdsvilkår samt til at vurdere, hvilke selskaber der er de bedste langsigtede investeringer. Databasen er den første af sin slags i verden. Samtidig har PKA, bl.a. via Hermes EOS, i 2018 indgået dialog med 38 selskaber om arbejdstagerrettigheder.

Skat

PKA har siden 2017 haft en skattepolitik, der sikrer:

  • Overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor PKA investerer.
  • At skattepligten af PKA’s investeringer kun foretages i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og
  • transparens.
  • At PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder.

Skattepolitikken sikrer desuden, at der betales skat af PKA’s investeringer i tre led:

  • De selskaber, som PKA investerer i, betaler selskabsskat i det land, de opererer i.
  • PKA betaler PAL-skat til den danske stat.
  • PKA’s medlemmer betaler indkomstskat af pensioner fra PKA.

I starten af 2019 er skattepolitikken blevet opdateret, således at den bl.a. stiller krav om ansvarlig skattepraksis hos potentielle samarbejdere samt tager udgangspunkt i EU’s sortliste over skattely ift. sikring af ordentlig skattepraksis ifm. PKA’s investeringer.

Som eneste danske investor er PKA med i ”The Tax Dialogue” samt en arbejdsgruppe for dialog med selskaber om skat i samarbejde med et netværk for underskrivere af FN’s Principles for Responsible Investment.

Se, hvad PKA stemmer


Som aktionær i ca. 3.000 selskaber verden over bruger PKA sin stemmeret på selskabernes generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. I 2017 lancerede PKA en digital stemmeplatform for at skabe større gennemsigtighed om det aktive ejerskab. Platformen giver overblik over, hvordan PKA stemmer på generalforsamlingerne i de børsnoterede selskaber, som PKA investerer i.

Stemmeafgivelserne er funderet i PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer, Hermes’ politik for aktivt ejerskab og en række internationale standarder herunder OECD’s ’Principles of Corporate Governance’ og ICGN’s ’Global Corporate Governance Guidelines’.